Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s. se sídlem Myslotínská 1429, Pelhřimov 39301, IČO 26069601, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou B 1351, e-mail: kht.koh-i-noor.cz, (dále jen „Prodávající“) závazně upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese https://eshop.koh-i-noor.cz/ . Reklamační řád je součástí Obchodních podmínek společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s. Kupujícímu jsou Obchodní podmínky s Reklamačním řádem poskytovány ještě před objednáním zboží a Kupující má povinnost se s ním seznámit (dále jen obchodní podmínky).

1.2. Tyto obchodní podmínky mohou být aktualizovány a upravovány bez vědomí Kupujícího. Pro Kupujícího vždy platí verze aktuální v den nákupu. Odesláním objednávky na internetových stránkách https://eshop.koh-i-noor.cz/ (dále „stránek“ nebo „obchodu“), vyjadřuje Kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami a s Pravidly ochrany osobních údajů. Kupující se zavazuje podrobně prostudovat tyto obchodní podmínky a v případě nesouhlasu s nimi není oprávněn objednávat a nakupovat zboží v internetovém obchodě společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s.

2. STRÁNKY ESHOP.KOH-I-NOOR.cz

2.1. Zákazník může na internetových stránkách https://eshop.koh-i-noor.cz/ nakupovat jako neregistrovaný zákazník.

2.2. Při zadávání kontaktních údajů se Kupující zavazuje poskytnout pravdivé, přesné, aktuální a kompletní údaje. V případě změny těchto údajů je Kupující povinen opravit poskytnuté údaje co nejdříve. Prodávající si ponechává právo zrušit objednávku Kupujícího, pokud Kupující poskytne nepravdivé údaje o své osobě nebo poruší jakýmkoliv způsobem své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek). V takovém případě nenese Prodávající odpovědnost za chyby a škody, způsobené uvedením nepravdivých, nepřesných nebo neaktuálních údajů Kupujícím.

2.3. V případě nákupu vyplňuje Zákazník jen údaje, nezbytné k realizaci objednávky. Tyto údaje nejsou archivovány Prodávajícím. Kupující se zavazuje poskytnout pravdivé, přesné, aktuální a kompletní údaje. Prodávající nenese odpovědnost za chyby a škody, způsobené uvedením nepravdivých, nepřesných nebo neaktuálních údajů Kupujícím.

2.4. Nákupem na https://eshop.koh-i-noor.cz/ prohlašuje Kupující, že je právně způsobilý k nákupu v tomto internetovém obchodě. I výrobky, určené dětem, mohou být zakoupeny pouze plnoletými osobami.

2.5. Vzhledem k provozování obchodu na internetové síti nemůže Prodávající garantovat nepřetržitý a bezproblémový provoz internetového obchodu. Prodávající si vyhrazuje čas pro údržbu hardwarového a softwarového vybavení a aktualizaci internetového obchodu.

2.6. Prodávající si vyhrazuje právo na tiskové a jiné obsahové chyby.

2.7. Prodávající umožňuje využívat stránky svého internetového obchodu soukromým osobám i podnikatelům. Nepovoluje jakékoliv stahování obsahu, popisu produktů, cen, kopírování obsahu, zneužití údajů na stránkách jakýmkoliv způsobem. Tyto stránky ani jejich části nesmějí být reprodukovány, kopírovány nebo jinak využívány bez explicitního písemného souhlasu společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s.

2.9. Kupující se zavazuje nepoužívat stránky způsobem, kterým by mohl narušit nebo jakýmkoliv způsobem poškodit fungování těchto stránek. Kupující může využívat stránky jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jejich určením.

3. KUPNÍ SMLOUVA
3.1. Webové stránky obchodu obsahují seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v Kč a jsou včetně DPH. Prodávající doručuje objednané zboží pouze na území České republiky. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách obchodu. Rozhodující pro určení kupní ceny je okamžik odeslání objednávky.

3.2. Náklady na zabalení a dodání zboží budou spočítány v objednávkovém formuláři podle místa určení. Náklady na zabalení a dodání zboží nejsou součástí kupní ceny dle bodu 3.1. Odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, že ke kupní ceně dle 3.1 budou tyto náklady připočteny a zavazuje se je uhradit.

3.3. Po vychystání objednávky obdrží Kupující e-mail s obchodními podmínkami a s informací o předání objednávky přepravci od personálu obchodu. Na základě tohoto potvrzujícího e-mailu vzniká kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím a týká se pouze toho zboží, jehož odeslání Prodávající potvrdí. Žádné zboží nemůže být odesláno bez předchozí úplné platby. Za správnost zasílacích údajů zodpovídá Kupující. Je jeho povinností zkontrolovat celou e-mailovou korespondenci a v případě chybných údajů neprodleně zkontaktovat Prodávajícího na e-mailové adrese kht@koh-i-noor.cz. Doručovací adresa, uvedená Kupujícím, nemůže být po předání zakázky přepravci měněna.

3.4. Kupující zaplatí za zboží dobírkou.


3.5. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad, který přiloží k zásilce.

3.6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.7. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
4.1. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady, spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2. Kupující bere na vědomí, že uvedené dodací lhůty mají pouze orientační charakter a nejsou závaznými dodacími termíny.

4.3. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů, spojených s uskladněním zboží a přepravou zboží zpět k Prodávajícímu a dále je oprávněn odstoupit od smlouvy.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podrobný postup pro případ reklamace poškození zboží při přepravě včetně kontaktů je uveden v reklamačním řádu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti. Na pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nelze uplatnit právo z vad.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
5.1. Pokud je Kupující koncovým spotřebitelem (spotřebitelem je fyzická osoba, která jedná ve vztahu k podnikateli, avšak nikoliv v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. V takovém případě kontaktuje Kupující písemně Prodávajícího a sdělí, že odstupuje od smlouvy a uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

5.2. Kupující bytem či sídlem v ČR musí vrátit zboží Prodávajícímu do 10 dnů, ostatní Kupující do 15 dnů od odeslání písemného odstoupení od smlouvy.

5.3. Kupující v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, v nepoškozeném a neopotřebeném stavu.

5.4. Kupující bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na náhradu škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5. Po přezkoumání vráceného zboží vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

5.6. Kupující nemá nárok na odstoupení od smlouvy podle odstavce 4., pokud bylo dodané zboží upraveno podle jeho přání

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
6.1. Veškeré použité pojmy jsou chápány ve smyslu definovaném v Obchodních podmínkách a nejsou-li zde uvedeny, pak ve smyslu užívaném právními předpisy.

6.2. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále „rozpor s kupní smlouvou“) má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavků Kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím zboží v rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

6.3. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době 24 (dvaceti čtyř) měsíců. Tato doba neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním a na nadměrné opotřebení zbožím v důsledku jeho nesprávného používání Kupujícím. Současně se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání. Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká mechanickým poškození zboží, neoborným zacházením či použitím, které je v rozporu s návodem, poškození zboží živly nebo vyšší mocí, poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu, nesprávným skladováním, uložením zboží. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí českými obecně závaznými předpisy.

6.4. V případě zjištění vady v záruční době informuje Kupující písemně o této skutečnosti Prodávajícího. Informace musí obsahovat přesný popis zjištěné vady, přesným označením zboží a kopií daňového dokladu.

6.5. Místem pro uplatnění odpovědnosti za vady (reklamace) je sídlo Prodávajícího.

6.6. Prodávající může požadovat zaslání vadného zboží na adresu Prodávajícího (viz kontakty). V takovém případě zašle Kupující vadné zboží Prodávajícímu na své náklady a riziko. V případě uznané reklamace budou náklady na zaslání zboží vráceny Kupujícímu spolu s kupní cenou a náklady na zaslání zboží Kupujícímu.

6.7. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které nebyly předmětem kupní smlouvy (dárky, propagační předměty).

6.8. Pokud si Kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 20 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno počínaje 21. dnem skladné ve výši 15,- Kč za každý započatý den do převzetí zboží. V případě odeslání prostřednictvím přepravce se za nevyzvednuté považuje i vrácení zásilky zpět k Prodávajícímu. V případě, že si Kupující nevyzvedne své zboží z opravy do 6 měsíců, je mu zasílána písemná výzva s náhradní lhůtou k vyzvednutí jeho zboží. Pokus si Kupující nevyzvedne svoje zboží ani v této dodatečné lhůtě, je společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s. oprávněna zboží prodat.

6.9. Kupující má právo v případě zamítnutí reklamace prodávajícím na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, kdy subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů (ADR) vzniklých z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce (ČOI). Řízení se zahajuje na návrh kupujícího, který musí být podaný nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy kupující uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce ČOI www.coi.cz. Tím není dotčeno právo kupujícího obrátit se na místně příslušný soud.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště včetně státu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen společně vše jako “osobní údaje“) Prodávajícím, za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.

7.2. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

7.3. Osobní údaje jsou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.4. Kupující potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

7.5. Kupující má přístup ke svým osobním údajům a může je kdykoliv opravit či aktualizovat ve svém registračním profilu.

7.6. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na svou elektronickou adresu.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Tyto obchodní podmínky jsou sestaveny v české jazykové verzi.

8.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že pro jakékoliv spory, vyplývající z užití tohoto internetového obchodu nebo z kupní smlouvy budou řešeny smírnou cestou, popř. dle čl. 6 odst. 6.8. Tím však není vyloučeno, aby jakýkoliv spor byl řešen místně příslušným soudem České republiky.

8.4. Pokud Prodávající nevyužije některého svého práva nebo netrvá na některé povinnosti Kupujícího podle těchto obchodních podmínek nebo podle kupní smlouvy, nezříká se tímto svých práv a nároků podle těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy.

8.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.6. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností z obchodních podmínek a kupní smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen “Vyšší moc”). Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a provést veškerá možná opatření k zmírnění následků neplnění smluvních povinností. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než šest měsíců jsou obě strany oprávněny od Smlouvy odstoupit.

8.7. Kupní smlouva je archivována Prodávajícím a není veřejně přístupná.

KONTAKTUJTE NÁS
V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:

KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s.
Myslotínská 1429
393 01 Pelhřimov
Email: kht@koh-i-noor.cz

Tyto kontaktní údaje můžete využít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás prostřednictvím těchto stránek nashromážděny.